برای اینکه بتوان لیستی از درخواست های مرخصی یا برگه های ماموریت تائید شده و ثبت شده در سیستم حضور و غیاب را در بازه زمانی دلخواه تهیه نمود مراحل...

بیستر بخوانید