برای اینکه مجموع یک عامل خاص را در بازه زمانی دلخواه محاسبه نمود می بایست از تابع "مقدار عامل از ساعت تا ساعت" (Proc0011) در فرمول محاسباتی روزانه استفاده نمود. این تابع دارای سه پارامتر ورودی می باشد. پارامتر اول "کد عامل" پارامتر دوم "ساعت شروع" و پارامتر سوم "ساعت پایان" می باشد. به عنوان مثال فرض کنید می خواهیم مقدار اضافه کاری انجام شده در ماموریت را بدست آوریم. برای محاسبه این عامل در مثال ذکر شده لازم است تا میزان ماموریت انجام شده پس از ساعت پایان شیفت را در هر روز بدست آوریم . لذا از تابع "مقدار عامل از ساعت تا ساعت" به شکل زیر استفاده می کنیم :  ; ۱۴۴۰) ] مجموع خروج شیفت Proc0011 (4;[ در مثال بالا پارامتر اول کد عامل "ماموریت ساعتی"، ساعت شروع "مجموع خروج شیفت" و ساعت پایان معادل ساعت ۲۴ درنظر گرفته...

بیشتر بخوانید