برای اینکه مجموع یک عامل خاص را در بازه زمانی دلخواه محاسبه نمود می بایست از تابع "مقدار عامل از ساعت تا ساعت" (Proc0011) در فرمول محاسباتی روزانه استفاده نمود. این تابع...

بیستر بخوانید