در فرم "کارکرد روزانه"، برای متمایز نمودن ساعت های ثبت شده توسط کاربر از ساعت های منتقل شده از دستگاه کارت ساعت، از علامت براکت استفاده می شود . در این فرم زمانهای ثبت شده توسط کاربر در براکت نمایش داده می شوند. نکته: برای عدم تفکیک زمانهای ثبت شده بصورت دستی از زمانهای انتقال داده شده، کافی است در "مدیریت گروه های کاری"  تنظیم مربوط به فرم شماره ۳۸ با عنوان، "عدم نمایش براکت جهت ساعات ویرایش شده" مارک شود....

بیشتر بخوانید