حداکثر مانده مرخصی قابل انتقال، در فیلد میزان ذخیره در نحوه ارزیابی عامل کارکرد با نوع مرخصی استحقاقی روزانه به تفکیک گروه های قوانین قابل تعریف است. برای وارد کردن میزان...

بیستر بخوانید