حداکثر مانده مرخصی قابل انتقال، در فیلد میزان ذخیره در نحوه ارزیابی عامل کارکرد با نوع مرخصی استحقاقی روزانه به تفکیک گروه های قوانین قابل تعریف است. برای وارد کردن میزان ذخیره مراحل زیر را دنبال کنید: ۱- از منوی حقوق وارد فرم عوامل کارکرد شویدو بروی عامل کارکرد با نوع مرخصی استحقاقی روزانه دوبار کلیک نمایید. ۲- در فرم باز شده ( نحوه ارزیابی مرخصی استخقاقی روزانه ) می توانید میزان ذخیره را برای گروه قوانین مورد نظر وارد نمایید....

بیشتر بخوانید