۱- در فرم دفتر "عملیات دریافت پرداخت"  اسناد مورد نظر(اعم از دریافت/پرداخت) جهت انتقال انتخاب شده و آیتم "ارسال اسناد خزانه داری به شرکت دیگر...

بیستر بخوانید