مهلت پرداخت(به روز) مشخص می کند که کالای انتخابی چند روزه باید تسویه شود. با وارد کردن مهلت پرداخت برای اقلام فاکتور فروش موعد پرداخت موثر فاکتور با استفاده از اطلاعات مهلت پرداخت آرتیکلهای محاسبه و در فیلد موعد پرداخت فاکتور درج می شود. نحوه محاسبه موعد پرداخت موثر: فرض کنیم فاکتور شامل اقلام کالای یک با قیمت کل P1 و مهلت پرداخت D1 و کالای دو با قیمت کل P2 و مهلت پرداخت D2 باشد در این شرایط موعد پرداخت موثر فاکتور از رابطه زیر محاسبه می شود:  (P1*D1+P2*D2)/(P1+P2)=D نکته ۱: موعد پرداخت می تواند حسب نوع پرداخت(نقدی، اسناد و ...

بیشتر بخوانید