در سیستم بازرگانی و انبار پیوست،برای انواع عملیات ورود و خروج کالا در انبارها،امکان تخصیص سریال کالا برای هر کالا وجود دارد. سریالهای کالا را می توان به دو صورت دستی...

بیستر بخوانید