برای چاپ تصویر کالا در اسناد بازرگانی/انبار به ترتیب زیر عمل می کنیم: ۱- ابتداء تصویر مورد نظر برای کالا را در فیلد تصویر کالا در فرم "معرفی کالا خدمات" ثبت می کنیم. ۲- در محبط تغییر فرم چاپی اسناد در محل مورد نظر برای چاپ تصویر کالا از کنترل تصویر استفاده نموده و ابعاد آنرا تنظیم می کنیم. ۳- از تابع GetMerchPicture استفاده می کنیم. ۴- آرگومان ورودی آنرا فیلدی فرار می دهیم که حاوی کد کالا است(عموما این فیلد دارای ایندکس شماره ۰ می باشد[N,0]) ۵- فرم سند ذخیره می نماییم. نکته ۱: این امکان به ویژه برای اسنادی از بازرگانی و انبار که حاوی یک یا حداکثر چند ردیف کالا می باشد می تواند مفید باشد. نکته ۲: این امکان در همه فرمهای حاوی کد کالا نظیر فاکتور فروش، فاکتور خرید، برگشتیها، اسناد ورود و خروج کالا، حواله و رسید...

بیشتر بخوانید