روالهای متعارف جهت ثبت عملیات خرید در سیستم بازرگانی پیوست عبارتند از: روال شماره ۱- فاکتور خرید ----> رسید انبار ----> سند مالی روال شماره ۲- رسید انبار ----> فاکتور خرید ---->  سند مالی روال شماره ۳- استعلام خرید ----> فاکتور خرید----> رسید انبار ----> سند مالی روال شماره ۴- قرارداد خرید ----> رسید دریافت خرید ----> فاکتور خرید ----> سند مالی روال شماره ۵- استعلام خرید ----> رسید دریافت خرید ----> فاکتور خرید ----> سند مالی روال شماره ۶- استعلام خرید ----> قرارداد خرید ----> رسید دریافت خرید----> فاکتور خرید----> سند مالی هر یک از روشهای بالا به فراخور نیاز سازمان و کنترل های داخلی مورد نظر می تواند مورد استفاده قرارگیرد....

بیشتر بخوانید