فرم "مدیریت ارتباط حساب و تفصیلی" در منوی مالی برای این منظور در نظر گرفته شده است. در این فرم درختواره حسابها ( بخش سفید رنگ) سرفصلهای اصلی حسابداری قابل مشاهده هستند و...

بیستر بخوانید