برای اینکه یک عامل حکمی که قبلا در احکام کارگزینی محاسبه و درج می شده است، در احکام بعدی محاسبه و درج نشود می بایست عامل مورد نظر را غیر...

بیستر بخوانید