حسابداری Accounting بر ثبت و گزارش نحوه عملکرد یک واحد تجاری در گذشته متمرکز است، در حالی که مدیریت مالی Finance متمرکز بر تجزیه و تحلیل و پیش بینی عملکرد شرکت در آینده است.حسابداری مربوط به جمع آوری تمام داده های مالی برای یک نهاد، وارد کردن آن به دفتر کل و تولید گزارش های خلاصه از اتفاقهای گذشته می باشد. حسابداران وظیفه جمع آوری همه داده های مالی را بر عهده دارند و این کار را می توانند با گردآوری رسیدها، فاکتورها و گزارش هایی که مربوط به همه درآمد و هزینه یک کسب و کار است، انجام دهند. مثال : کلیه سفارشهای مشتری ، هزینه های پرداخت شده برای هر محصول، سوابق موجودی، گزارش حقوق و دستمزد و خرید سرمایه....

بیستر بخوانید

یک روش بودجه ریزی که تنها چند تغییر حاشیه ای در بودجه جاری ایجاد می کند بودجه ریزی افزایشی چیست؟بودجه ریزی افزایشی (Incremental budgeting) نوعی فرایند بودجه ریزی مبتنی بر این ایده است که با ایجاد تنها برخی تغییرات حاشیه ای در بودجه جاری، می توان بهترین بودجه جدید را ایجاد کرد. به عبارت دیگر، با بودجه بندی افزایشی ، بودجه جاری به عنوان پایه ای استفاده می شود که فرضیه های افزایشی به آن اضافه می شوند یا از مبلغ پایه کم می شوند تا مبلغ جدید بودجه تعیین شود. در بین تمام روش های بودجه بندی، بودجه بندی افزایشی معمولاً به عنوان محافظه کارانه ترین رویکرد در نظر گرفته می شود. توجه داشته باشید که هیچ فرمول استانداردی برای تعیین تغییرات حاشیه ای قابل استفاده در فرایند بودجه بندی...

بیستر بخوانید

درآمد به ازای هر کارمند (Revenue Per Employee)، یک نسبت کارآیی است که برای تعیین درآمد تولید شده به ازای هر فرد شاغل در یک شرکت استفاده می شود. نسبت درآمد به ازای هر کارمند برای تعیین بازدهی و بهره وری متوسط کارمندان یک شرکت مهم است. توجه: تغییری که در فرمول فوق اغلب توسط تحلیلگران استفاده می شود، استفاده از درآمد خالص در صورت کسر بجای درآمد است. مثال ها مثال۱ :شرکت فیسبوک جان یک تحلیل گر سهام است که بر روی شرکت فیسبوک Facebook تجزیه و تحلیل انجام میدهد. مدیر جان از او می خواهد تا بازدهی یک کارمند متوسط در فیس بوک را تجزیه و تحلیل کند و به او دستور می دهد تا ۳۱ دسامبر ۲۰۱۸ درآمد هر کارمند برای فیس بوک را تعیین کند. جان با مرور گزارش سالیانه...

بیستر بخوانید

تحلیل زمانی حساب های دریافتنی ابزاری مدیریتی که توسط حسابداران برای ارزیابی حساب های دریافتنی و شناسایی بی نظمی های موجود استفاده می شود تحلیل زمانی حساب های دریافتنی چیست؟ تحلیل زمانی حساب های دریافتنی ابزاری مدیریتی است که توسط حسابداران برای ارزیابی حساب های دریافتنی و شناسایی بی نظمی های موجود استفاده می شود. روش تحلیل زمانی، مطالبات را براساس موعد پرداخت دسته بندی میکند، تا بتوان تعیین کرد کدام مشتری ها به واحد وصول مطالبات ارجاع شوند و چه کسی پیگیری فاکتورها را انجام دهد. تحلیل زمانی حساب های دریافتنی، مشتریان بدهکار و یادداشت های اعتباری را بر اساس محدوده زمانی؛ مانند موعد پرداخت 30 روزه، سررسید 60-31 روزه و سررسید 90-61 روزه، طبقه بندی میکند. گزارش تحلیل زمانی هر فاکتور را بر اساس تاریخ و شماره تجزیه میکند. مدیریت...

بیستر بخوانید