پیرامون کسب و کار Tag

گروه نرم افزاری پیوست > Posts tagged "پیرامون کسب و کار"
quiet

این عبارات دارای قدرت شگفتی هستند. حتی زمانیکه از آنها درست و به جا استفاده کنید باز هم توانایی جالبی در نامطلوب نشان دادن وجهه شما خواهند داشت، خیلی ساده است! برخی عبارات هستند که شما نباید در محل کار استفاده کنید. وقتی کلامی از دهانتان خارج شد دیگر نمیتوان آن را برگرداند. منظورمان جک های قومیتی یا کلمات رکیک و یا سیاسی نیست، به کار بردن این کلمات تنها راهی نیست که وجهه خودتان را خراب کنید. بلکه راه های دیگری هم وجود دارد. اغلب آنها اظهارات ظریفی هستند که به کاربردنشان نقش مهمی در بی کفایت و نامطمئن نشان دادن شما دارد. مهم نیست چقدر باهوش و با استعداد باشید و یا به چه موفقیت هایی دست یافته اید ولی به کار بردن بعضی عبارات می تواند دید...

بیستر بخوانید