تنظیم طول کد حسابها در دو بخش حسابهای ثابت و حسابهای تفصیلی(شناور) انجام می شود. بخش حسابهای ثابت: هنگام تعریف هر شرکت یا بانک اطلاعاتی در سیستم حسابداری ، امکان تنظیم طول کد حسابها در سطوح...

بیستر بخوانید