به طور معمول یکی از امور جاری و زمانبر در حوزه حسابداری، پرداخت و تسویه تنخواه های پرداختی به تنخواه گردانهاست. اصل پرداخت به تنخواه گردان پیچیدگی زیادی ندارد و به طور عموم مانند سایر پرداختهایی است که در سیستم خزانه داری درج و ثبت می گردد. تشخیص سرفصل متناظر با یک نوع هزینه در صورت تنخواه و صدور سند مالی به صورت تجمیعی یا تفکیکی در سیستم حسابداری بخش زمان بر و عمده این عملیات را شامل می شود.  در مجموعه هایی که گردش این عملیات گسترده است و کنترل آن با توجه به ریز اقلام ثبت شده در تنخواه و سایر موارد مرتبط پیچیدگی های زیادی دارد ابزار پرداخت و تسویه تنخواه کاربرد وِیژه ای دارد.  این ماژول دارای سه بخش عمده است : ۱ - انواع تنخواه که شامل تعریف...

بیشتر بخوانید