نقطه اقتصادی سفارش(Economic Order Point) کالا میزان سفارشی است که باعث کمینه شدن(Minimize) هزینه های انبارداری و سفارش دهی کالا شود. جهت محاسبه مقدار EOP پیش فرضهایی را باید پذیرفت: ۱-      هزینه سفارش در طول دوره ثابت است. ۲-      میزان تقاضا در طول دوره مشخص و به صورت یکنواخت توزیع شده است. ۳-      زمان دریافت کالاهای سفارش شده ثابت است. ۴-      هزینه خرید واحد کالا ثابت است. حال بر مبانی مفروضات بالا اگر متغیرهای زیر را تعریف کنیم: Q: مقدار سفارش D: میزان تقاضای سالانه کالا S: هزینه هر سفارش H: هزینه نگهداری کالا به ازای هر واحد P: قیمت خرید واحد کالا می توانیم بنویسیم که:                                                    هزینه نگهداری+هزینه سفارش+هزینه خرید=هزینه کل یا بر مبانی متغیرهای تعریف شده بالا: TC=PD+(DS)/Q+(HQ)/2 حال اگر از معادله بالا...

بیشتر بخوانید