می توان سیستم حضور و غیاب را به گونه ای تنظیم کرد تا در صورتی که میزان مغایرت بین برگه های مرخصی ساعتی / ماموریت ساعتی و تردد پرسنل بیش از حد مجاز بود، این میزان به عنوان عامل غیر مجاز در سیستم محاسبه شود. برای اینکار علاوه بر تعریف فرمول محاسباتی ماموریت و مرخصی ساعتی لازم است تا اقدامات زیر انجام شود: ۱- تعریف عامل مرخصی و ماموریت ساعتی بدون برگه: در این مرحله می بایست دو عامل جداگانه برای مرخصی ساعتی غیر مجاز و ماموریت ساعتی غیر مجاز در سیستم تعریف شود. برای اینکار از منوی کارکرد وارد فرم "عوامل کارکرد" شوید و دو عامل جدید برای این منظور تعریف کنید. مقدار لیست بازشدنی نوع را برای مرخصی ساعتی غیر مجاز، "مرخصی ساعتی بدون برگه" و برای ماموریت ساعتی غیر مجاز، "ماموریت ساعتی...

بیشتر بخوانید