برای انتقال مانده مرخصی به سال بعد دو روش وجود دارد : ۱- روش اول "انتقال مانده مرخصی بصورت مطلق" می باشد. در این روش مانده از سال قبل حداکثر به میزان ذخیره مرخصی تعیین شده در فرم "نحوه ارزیابی" عامل مرخصی استحقاقی روزانه به سال بعد منتقل خواهد شد. به عنوان مثال اگر میزان ذخیره ۹ روز باشد و مانده مرخصی پرسنل ۱۲ روز باشد، مقدار ۹ روز به سال بعد منتقل خواهد شد و در صورتی که مانده مرخصی مثلا ۲ روز باشد، ۲ روز به سال بعد منتقل خواهد شد . ۲- روش دوم "انتقال مانده مرخصی بصورت غیر مطلق" می باشد. در این روش مانده مرخصی در هر سال حداکثر می تواند به اندازه میزان ذخیره تعیین شده در فرم "نحوه ارزیابی" عامل مرخصی استحقاقی روزانه، به مانده سالهای قبل افزوده شود. به عنوان مثال در...

بیستر بخوانید

برای ویرایش گروهی مانده مرخصی پرسنل مراحل زیر را دنبال کنید ۱- ا ز منوی پرسنل وارد فرم اطلاعات اولیه پرسنل شوید. ۲- پرسنل مورد نظر خود را با استفاده از کلید + انتخاب کنید. ۳- از Context Menu فرم آیتم " افزایش کاهش مانده مرخصی به صورت گروهی" را انتخاب نمایید. ۴- مقدار افزایش را بصورت عدد مثبت و مقدار کاهش را به صورت عدد منفی در فرم باز شده وارد و تائید نمایید....

بیستر بخوانید

حداکثر مانده مرخصی قابل انتقال، در فیلد میزان ذخیره در نحوه ارزیابی عامل کارکرد با نوع مرخصی استحقاقی روزانه به تفکیک گروه های قوانین قابل تعریف است. برای وارد کردن میزان ذخیره مراحل زیر را دنبال کنید: ۱- از منوی حقوق وارد فرم عوامل کارکرد شویدو بروی عامل کارکرد با نوع مرخصی استحقاقی روزانه دوبار کلیک نمایید. ۲- در فرم باز شده ( نحوه ارزیابی مرخصی استخقاقی روزانه ) می توانید میزان ذخیره را برای گروه قوانین مورد نظر وارد نمایید....

بیستر بخوانید

برای اینکه معادل ماموریت های انجام شده در روزهای تعطیل به مانده مرخصی پرسنل افزوده شود مراحل زیر را دنبال کنید: ۱- از منوی کارکرد وارد فرم "عوامل کارکرد" شوید و یک عامل جدید با نوع "ماموریت ایام تعطیل" تعریف کنید. ۲- نحوه ارزیابی جدیدی برای گروه قوانین مورد نظر ایجاد نمایید. ۳- فرمول محاسباتی مناسب را برای این عامل را بنویسید. به عنوان مثال فرمول را به گونه ای طراحی کنید که در صورتی که ماموریت روزانه در روز تعطیل انجام شده است، یک روز ماموریت ایام تعطیل محاسبه شود. با انجام مراحل بالا، مقدار محاسبه شده برای عامل "ماموریت ایام تعطیل" در هر دوره محاسباتی به مانده مرخصی افزوده می شود. نکته ۱: در "گزارش مرخصی پرسنل" ستون "ماموریت ایام تعطیل" منعکس کننده مقدار افزوده شده به مانده مرخصی مطابق با روش یادشده می باشد. نکته ۲: همانطور که از توضیحات ارائه شده مشخص...

بیستر بخوانید