برای انتقال مانده مرخصی به سال بعد دو روش وجود دارد : ۱- روش اول "انتقال مانده مرخصی بصورت مطلق" می باشد. در این روش مانده از سال قبل حداکثر به میزان ذخیره...

بیستر بخوانید

برای ویرایش گروهی مانده مرخصی پرسنل مراحل زیر را دنبال کنید ۱- ا ز منوی پرسنل وارد فرم اطلاعات اولیه پرسنل شوید. ۲- پرسنل مورد نظر خود را با استفاده از کلید...

بیستر بخوانید

حداکثر مانده مرخصی قابل انتقال، در فیلد میزان ذخیره در نحوه ارزیابی عامل کارکرد با نوع مرخصی استحقاقی روزانه به تفکیک گروه های قوانین قابل تعریف است. برای وارد کردن میزان...

بیستر بخوانید

برای اینکه معادل ماموریت های انجام شده در روزهای تعطیل به مانده مرخصی پرسنل افزوده شود مراحل زیر را دنبال کنید: ۱- از منوی کارکرد وارد فرم "عوامل کارکرد" شوید و یک عامل...

بیستر بخوانید