مهمترین عوامل مغایرت بین حساب های انبار و مبلغ موجودی عبارتند از: ۱- اسناد انباری که مرجع ریالی آنها به هر دلیل در سیستم وجود ندارد،     روش بررسی و رفع مغایرت:برای رفع مغایرت مرتبط باید از طریق فرم "بررسی اطلاعات" موارد را رسیدگی و کنترل نمود. ۲- ثبت مستقیم مالی به حسابهای مرتبط با انبار،     روش بررسی و رفع مغایرت:برای رفع مغایرت مرتبط با این عامل باید از طریق دفتر حساب مرتبط با انبار اقدام کرد. ۳- اسناد انبار بدون ثبت مالی،     روش بررسی و رفع مغایرت:برای رفع مغایرت مرتبط باید از طریق فرم "بررسی اطلاعات" موارد را رسیدگی و کنترل نمود. ۴- مغایرت بین سند افتتاحیه و مبلغ موجودی اولیه در انبارها.     روش بررسی و رفع مغایرت:در "گزارش تطبیق عملیات کالا و حسابداری" این مغایرت به تفکیک انبار گزارش می شود و قابل...

بیشتر بخوانید