مهمترین عوامل مغایرت بین حساب های انبار و مبلغ موجودی عبارتند از: ۱- اسناد انباری که مرجع ریالی آنها به هر دلیل در سیستم وجود ندارد،     روش بررسی و رفع مغایرت:برای...

بیستر بخوانید