در مواردی نیاز است تا عامل کارکردی در سیستم حضور و غیاب ایجاد شود که اطلاعات آن توسط کاربر قابل ورود باشد. به عنوان مثال در بسیاری از سازمانها عامل...

بیستر بخوانید