در مواردی نیاز است تا عامل کارکردی در سیستم حضور و غیاب ایجاد شود که اطلاعات آن توسط کاربر قابل ورود باشد. به عنوان مثال در بسیاری از سازمانها عامل اضافه کاری تشویقی وجود دارد که بر اساس نظر مدیر به هر یک از پرسنل مقداری به عنوان اضافه کاری تشویقی تخصیص داده می شود و این مقدار تابع فرمول محاسباتی نیست و باید بصورت دستی در سیستم وارد شود. برای ایجاد عامل کارکردی که مقدار آن بصورت دستی قابل تعیین باشد مراحل زیر را دنبال کنید : ۱- از منوی کارکرد وارد فرم "معرفی عوامل کارکرد" شوید و عامل جدید با ارزیابی "ورودی" تعریف کنید.(از لیست بازشدنی "ارزیابی" مقدار "ورودی" را انتخاب کنید) ۲- با دوبار کلیک کردن روی عامل ایجاد شده وارد فرم "نحوه ارزیابی عامل کارکرد" شوید و نحوه ارزیابی را برای گروه های قوانین مورد...

بیشتر بخوانید