برای انتقال مانده مرخصی به سال بعد دو روش وجود دارد : ۱- روش اول "انتقال مانده مرخصی بصورت مطلق" می باشد. در این روش مانده از سال قبل حداکثر به میزان ذخیره مرخصی تعیین شده در فرم "نحوه ارزیابی" عامل مرخصی استحقاقی روزانه به سال بعد منتقل خواهد شد. به عنوان مثال اگر میزان ذخیره ۹ روز باشد و مانده مرخصی پرسنل ۱۲ روز باشد، مقدار ۹ روز به سال بعد منتقل خواهد شد و در صورتی که مانده مرخصی مثلا ۲ روز باشد، ۲ روز به سال بعد منتقل خواهد شد . ۲- روش دوم "انتقال مانده مرخصی بصورت غیر مطلق" می باشد. در این روش مانده مرخصی در هر سال حداکثر می تواند به اندازه میزان ذخیره تعیین شده در فرم "نحوه ارزیابی" عامل مرخصی استحقاقی روزانه، به مانده سالهای قبل افزوده شود. به عنوان مثال در...

بیستر بخوانید