برای انتقال مانده مرخصی به سال بعد دو روش وجود دارد : ۱- روش اول "انتقال مانده مرخصی بصورت مطلق" می باشد. در این روش مانده از سال قبل حداکثر به میزان ذخیره...

بیستر بخوانید