برای دسترسی به ساعت ورود و خروج پرسنل در فرمول های محاسباتی از دو پارامتر "ورود ساعت" و "خروج ساعت" استفاده کنید. این دو پارامتر به ترتیب ساعت ورود  و خروج را برای هر...

بیستر بخوانید

در صورتی که به هر دلیل پرسنلی ساعت ورود و خروج خود را برروی دستگاه کارت ساعت ثبت نکرده باشد می تواند از فرم الکترونیک "فراموشی کارت" (با استفاده از...

بیستر بخوانید

به طور پیش فرض همه کالاهای تعریف شده(و در وضعیت فعال) توسط همه کاربران جهت تنظیم فاکتور قابل مشاهده و انتخاب است. ولی ممکن است مدیر سیستم بخواهد امکان تنظیم فاکتور...

بیستر بخوانید

برای جلوگیری از دسترسی کاربر به گزارش سود و زیان فاکتور در دو حالت مختلف به ترتیب زیر عمل می کنیم: ۱- گزارش سود و زیان فاکتور در CM فاکتور فروش...

بیستر بخوانید

در سیستم بازرگانی این امکان وجود دارد که برای گزارش های فصلی خرید/فروش دسترسی جداگانه ای تعریف کرد به طوری که مثلاٌ کاربران فروش نتوانند گزارش فصلی خرید را ببینند....

بیستر بخوانید