تنظیم طول کد حسابها در دو بخش حسابهای ثابت و حسابهای تفصیلی(شناور) انجام می شود. بخش حسابهای ثابت: هنگام تعریف هر شرکت یا بانک اطلاعاتی در سیستم حسابداری ، امکان تنظیم طول کد حسابها در سطوح مختلف در اختیار مدیر سیستم قرار دارد. نکته ۱- تعیین تعداد ارقام کد حساب در هر سطح جداگانه انجام می شود و باید بنابر تعداد بیشترین حساب موجود در آن سطح تعداد ارقام را انتخاب کرد.    (مثال : در سطح کل حداکثر ۳۵ حساب خواهیم داشت بنابراین اختصاص دو رقم به این سطح منطقی است ولی می خواهیم مشتریان خود را در سطح تفصیلی ثابت تعریف کنیم و بیش از ۱۰۰۰ مشتری داریم بنابراین تعداد ارقام ۴ یا حتی ۵ رقم در این سطح مناسب خواهد بود.) نکته ۲- تعداد ارقام کد حسابها ، درصورت نیاز توسط مدیر سیستم قابل افزایش خواهد بود ولی...

بیشتر بخوانید