۱-شماره چک ۲-مبلغ چک ۳-تاریخ چک ۴-نام حساب دریافت کننده ۵-شرح چک ۶-نام حساب بانک چک۷-نام بانک متعهد ۸-تاریخ پرداخت ۹-نام تفصیلی اول ۱۰-نام تفصیلی دوم ۱۱-نام تفصیلی سوم ۱۲-نام تفصیلی...

بیستر بخوانید