حسابهای موقت (شامل حسابهای درآمد و هزینه) حسابهایی هستند که طول دوره عمر آنها به اندازه یک دوره مالی می باشد و مانده حساب آنها در انتهای هر دوره مالی به حسابهای دائمی منتقل می گردد. به فرآیند "انتقال مانده حسابهای موقت به حسابهای دائمی "در انتهای هر دوره مالی، بستن حسابهای موقت گفته می شود.  این فرآیند درمجموع منجر به محاسبه سود/ زیان عملکرد در یک دوره مالی می گردد . این فرآیند می تواند شامل این مراحل باشد : ۱- انتقال/تسهیم مانده برخی حسابهای هزینه ای به بهای تمام شده کالا/پروژه در جریان ساخت (انتقال از حسابهای هزینه ای به دارائیها) یا به اصطلاح جذب هزینه ها ۲- بستن حسابهای هزینه و درآمد به حساب عملکرد / سود و زیان (سال جاری) نکته ۱: در انتهای هر محدوده زمانی (یک ماهه، سه ماهه،...

بیستر بخوانید

۱- بستن حسابهای موقت: در منوی حسابداری، قسمت عملیات ابتدا و انتهای دوره مالی، گزینه "صدور سند بستن حسابها" را انتخاب کنید.در فرم نمایش داده شده، برروی دگمه "انجام فرآیند صدور سند بستن حسابها" کلیک کنید. با این کار، سیستم سندی حاوی آرتیکلهای مربوط یه بستن حسابهای موقت شامل هزینه/ درآمد/فروش و ...

بیستر بخوانید