کالا در مدت زمانی که در راه است از انبار مبدا خارج شده و هنوز به انبار  مقصد وارد نشده است که ما را در امر گزارش گیری و کنترل...

بیستر بخوانید