قبل از ارسال عوامل کارکرد لازم است تا قبلا معادل هر یک از عوامل کارکرد موجود در سیستم حضور و غیاب جهت ارسال به سیستم حقوق و دستمزد تعیین شده...

بیستر بخوانید