پیرامون کسب و کار

گروه نرم افزاری پیوست > پیوست بلاگ  > پیرامون کسب و کار

موانع یادگیری سازمانی آینده کسب و کار متعلق به سازمانهای یادگیرنده(Learning Organization)  است. سازمانهای غیریادگیرنده یا محکوم به نابودی و یا سازش با یک حیات بی رونق و کسل کننده هستند. هفت...

بیستر بخوانید

کارمندان وفادار قلب شرکتهای موفق هستند. وقتی که کارمندان در کار خود احساس رضایت کنند، برای کمک به ارتقای سازمان فراتر از انتظار ظاهر می شوند. آنها توانمندی هایشان...

بیستر بخوانید

افراد تمایل دارند از آزادی ای که فکر می کنند حق آنهاست محافظت کنند و همین موضوع راهکاری برای جلوگیری از فاجعه در ارائه خدمات مشتریان ایجاد می کند. ارائه خدمات...

بیستر بخوانید