پیاده سازی تنخواه گردان با استفاده از نرم افزار خزانه داری پیوست

گروه نرم افزاری پیوست > پیوست بلاگ  > پیاده سازی تنخواه گردان با استفاده از نرم افزار خزانه داری پیوست

پیاده سازی تنخواه گردان با استفاده از نرم افزار خزانه داری پیوست

پیاده سازی تنخواه گردان با استفاده از نرم افزار خزانه داری پیوستتعریف تنخواه گردان:

در سازمانها برای پوشش دادن به هزینه های جزئی سازمانی و تسریع در فرآیند تصمیم گیری و انجام کار در خرید ها و پرداختهای کوچک (در مقایسه با خرید های کوچک، متوسط و بزرگ) انجام شده است.

در شرکت ها و سازمانها نگهداری اطلاعات تنخواه، مدیریت تنخواه داران، دریافت اطلاعات و اسناد مثبته عموما از زمره پروسه های پردغدغه است.

در نرم افزار خزانه داری پیوست به صورت خاص بخش تنخواه طراحی و پیاده سازی شده است . همچنین پیاده سازی فرآیندهای گردش اطلاعات تنخواه در این حوزه با ابزار فرآیندساز پیوست امکان پذیر است.


👇🏻ادامه مقاله 👇🏻

پیاده سازی تنخواه گردان با استفاده از نرم افزار خزانه داری پیوست