SAP Tag

تاریخ انتشار: 1400/06/02منبع: https://www.selecthub.com/erp-softwareترجمه: علی شیبانی بررسی ERP شرکت SAP مقدمهمعرفی  SAP ERPاز نگاه کاربراننمایی از نرم افزارتمایزات کلیدی و مزایای SAP ERP  تخصص صنعتویژگی های کلیدیمحدودیت هاپشتیبانی نرم افزارهزینه مالکیتمزایامعایبنتیجه گیری ما قصد داریم بهترین نرم افزارهای ERP را به صورت تخصصی در مورد ویژگی های کلیدی، تخصص صنعت، محدودیت ها، پشتیبانی و هزینه های نگهداری و راه اندازی بررسی می کنیم. در این مقاله قصد بررسی ERP شرکت SAP به نام SAP Business ByDesign  را داریم. طبق بررسی تحلیلگران، این نرم افزار، در رتبه بندی بهترین ERP ها، رتبه دوم را داراست. در ابتدا به بررسی شرکت SAP و تاریخچه آن می پردازیم و سپس به سراغ نرم افزار می رویم.  SAP SE  یک شرکت نرم افزاری چندملیتی آلمانی مستقر در والدورف آلمان است که نرم افزارهای سازمانی را...

بیستر بخوانید