حضور و غیاب Tag

گروه نرم افزاری پیوست > Posts tagged "حضور و غیاب"
اتحادیه مرکزی تعاونی ها

اتحاديه مركزي تعاونيهای روستایی و كشاورزی ايران در زيرمجموعه خود ۳۱ اتحاديه استانی و ۳۰۱ اتحاديه شهرستانی و۲۸۴۶ شركت تعاونی روستایی وحدود ۱۰ هزار فروشگاه مصرف و۱۱ هزار جايگاه عرضه...

بیستر بخوانید