در SQL Server دو نوع کلی برای تایید اعتبار وجود دارد (Mode Authentication): ۱-Authentication  Windows ( تایید اعتبار بر اساس کاربران سیستم عامل ویندوز ) - در این مدل که مدل پیش فرض نیز می باشد، تنها کاربران سیستم عامل ویندوز قابلیت دسترسی به SQL Server را خواهند داشت. البته این به این معنی نیست که کلیه کاربران ویندوز می توانند به SQL Server دسترسی داشته باشند ولی در این مدل نمیتوان کاربرانی بجز کاربران ویندوز را به SQL Server دسترسی داد. این مدل ایمن ترین مدل تایید اعتبار در SQL Server می باشد. ۲-  Windows Authentication & SQL Server  - در این مدل علاوه بر امکان دسترسی دادن به کاربران ویندوزی، میتوان کاربرانی در SQL Serverبصورت مستقل از ویندوز ایجاد کرد و به آنها امکان دسترسی به SQL Server را داد. امنیت در...

بیشتر بخوانید