واژه Escrow از ریشه فرانسوی Escroue اخذ شده است که به معنای کاغذ یا لوحی بوده است که به عنوان ضمانت به طرف ثالث( مورد اعتماد) سپرده می شده است تا دو طرف یک معامله  و قرارداد به طور کامل به تعهدات خود عمل نمایند. ضمانت نامه بانکی نمونه مشخص Escrow است که دو طرف قرارداد حسب ضمانت بانک با اطمینان کامل نسبت به عقد قرارداد اقدام می نمایند. Escrow الزاما پول نیست و می تواند اسناد ملکی، اوراق بهادار و حتی Source Code یک محصول نرم افزاری باشد. به ویژه در قراردادهای فروش محصولات نرم افزاری که فروشنده الزامی به تحویل Source Code به کارفرما را نداشته و از طرقی کارفرما حسب اطمینان به نگهداری محصول در سال های آینده و با لحاظ ریسک ورشکستگی/انحلال شرکت تولید کننده نیاز به تضمین کافی دارد...

بیشتر بخوانید