فرض تفکیک شخصیت حسابداری(Separate Entity Assumption) به مفهوم شخصیت مستقل حسابداری یک بنگاه تجاری است فارغ از آنکه این بنگاه دارای شخصیت حقوقی(Legal Entity) مستقل باشد یا نباشد.  شخصیت مستقل حسابداری یعنی مجموعه تجاری...

بیستر بخوانید