OLAP (Online Analytical Processing) یک رویکرد (approach) برای ارائه پاسخ سریع به پرس و جوهای تحلیلی چند بعدی (multi-dimensional analytical)است. در حقیقت OLAP خود جزئی از بخش بزرگتری به نام business intelligence است که تکامل یافته سیستم های OLTP(Online Transaction Processing) می باشد. برنامه های کاربردی معمول OLAP شامل گزارشهای تجاری مرتبط با فروش و بازیابی، مدیریت فرآیند کسب و کار (business process management)، تعیین بودجه و پیش بینی آن و گزارش های مالی از این دست می باشند. در حقیقتOLAP کاربران را قادر به تجزیه و تحلیل چند بعدی و تعاملی از دیدگاه های محتلف می سازد. در حقیقت این سیستم ها اطلاعات مورد نیاز خود را با استفاده از یک ساختار Hierarchical و یک Data Model چند بعدی اقدام به ساده سازی محاسبات پرداخته و به گونه ای متفاوت از سیستم های عملیاتی قادر است تا گزارشهای معنی دارتر و کلان تر و مدیریتی را...

بیشتر بخوانید