پولشویی (Money Laundering) به مجموعه عملیاتی گفته می شود که بدنبال مشروعیت دادن درآمدهای نامشروع بوده وبا پنهان سازی ویا اعمال تغییر در ماهیت درامد های غیر قانونی به انجام می رسد. بستر وقوع پول شویی معمولا در بخش های رخ میدهد که جنبه های غیر رسمی اقتصادی فعال باشد و قوانین ضد پولشویی و از آن مهم تر اراده قانونی در برخورد با پولشویی وجود نداشته و لذا ریسک عملیات پولشویی چندان قابل توجه نباشد. عملیات پول شویی معمولا در سه مرحله به انجام می رسد. مرحله اول وارد نمودن پول کثیف به شبکه مالی کشور، در مرحله دوم با انجام عملیات و تراکنش های پیچیده مالی اقدام به پنهان سازی منبع پول های وارد شده به شبکه مالی نموده و در نهایت اقدام به بهره گیری از پول شسته شده...

بیشتر بخوانید