برای تورم(Inflation) تعاریف متعددی توسط اقتصادانان انجام شده است. گروهی تورم را عدم تعادل بین مقدار پول منتشر شده و مقدار پول مورد نیاز مردم برای انجام معاملات تعریف نموده اند. گروهی...

بیستر بخوانید