برای تورم(Inflation) تعاریف متعددی توسط اقتصادانان انجام شده است. گروهی تورم را عدم تعادل بین مقدار پول منتشر شده و مقدار پول مورد نیاز مردم برای انجام معاملات تعریف نموده اند. گروهی دیگر تورم را به عنوان وضعیتی که در آن زیادی جریان تقاضای کالا نسبت به امکانات عرضه در صورتیکه موجب پیدایش جریان افزایش غیر قابل بازگشت قیمت ها شود تعریف می نمایند. به طور کلی می توان تورم را معادل وضعیتی تعریف کرد که سطح عمومی قیمت ها به طور بی رویه و نامتناسب و مستمر در طی زمان افزایش می یابد. انواع تورم از منظر عوامل تورم زا عبارتند از: ۱- تورم ناشی از تقاضا: شرایطی که مازاد تقاضای کل تولید نسبت به عرضه کل تولید در اشتغال کامل(و یا ظرفیت تولیدی) است. ۲- تورم ناشی از هزینه: شرایطی که افزایش هزینه های تولید باعث...

بیستر بخوانید