گاهی لازم است جهت تصمیم گیری برای سفارش کالا و یا خرید مجدد، مقدار مصرفی کالای مورد نظر در قسمتی از فرم های عملیات انبار درج شود.  برای این منظور...

بیستر بخوانید