تولید ناخالص ملی(Gross National Product) به مفهوم جمع کل ارزش تولید کالا و خدمات در یکسال توسط کلیه اتباع یک کشور است. در قیاس با GDP که ناظر به ارزش تولید کل اقتصاد یک کشور(محدود به مرزهای جغرافیایی) است GNP محدود به مرزهای جغرافیایی نیست. به عبارت دیگر GNP برابر با ارزش کل تولید خدمات و کالا در طول یک سال در یک کشور به علاوه درآمد اتباع این کشور در خارج از کشور منهای درآمد اتباع مقیم سایر کشورها  است. نکته ۱: عدد GDP و GNP برای یک اقتصاد مشخص اختلاف جزیی با هم دارند. نکته ۲: استفاده از عدد GDP به عنوان شاخص توسعه اقتصادی معمول تر است....

بیشتر بخوانید