در صورتی که در سیستم Exception و خطایی سیستمی رخ دهد، اطلاعات خطا در عملیات کاربران با عنوان System Exception  ثبت خواهد شد. بعضا خطا های کم اهمیت ولی پرتکراری در سیستم رخ می...

بیستر بخوانید