تبادل الکترونیکی مکاتبات (Electronic Crospandence Exchange) یا بطور مخفف ECE یکی از پروتکل هایی است که  توسط تعدادی از شرکت های تولید کننده نرم افزار اتوماسیون اداری در ایران در...

بیستر بخوانید