بیماری هلندی(Dutch Disease) واژه ای است که توسط اقتصاد دانان برای توصیف وضعیتی در اقتصاد به کار می رود که درآمد حاصل از بهره برداری از منابع طبیعی به طور ناگهانی افزایش یافته و این درامدها باعث تضعیف بخش تولید در اقتصاد شده و نیز ارزش پول ملی را(در برابر ارزهای خارجی) بیش از واقع می نمایاند به گونه اییکه صادرات برای تولید  کنندگان گران و واردات برای وارد کنندگان ارزان تمام می شود تداوم این وضعیت باعث ناکارآمد شدن بیش از پیش اقتصاد ملی می شود. گرچه وضع این واژه به بهره برداری از منابع گاز طبیعی و عواقب ناشی از آن در هلند بر می گردد ولی این بیماری می تواند در اثر هر گونه درآمد ناگهانی دولت ناشی از افزایش قیمت منابع(مثلا افزایش قیمت نفت)، کمک های اقتصادی خارجی و..نیز به...

بیشتر بخوانید