شرکت از لحاظ فنی یک فایل اطلاعاتی(Database) مستقل است. از آنجاییکه در سیستم های مالی و منابع انسانی پیوست امکان معرفی و مدیریت هر تعداد Database مستقل می باشد. در ترمینولوژی پیوست به هر یک از این فضاهای کاری مستقل(Workspace) یک شرکت می گوییم. از منظر حسابداری هر شرکت می تواند به منزله یک شخصیت حسابداری مستقل تلقی شود. در هر صورت دلایل ذیل می تواند توجیه کننده تعدد شرکت ها/Databases/Workspaces باشد: ۱-اصل تفکیک شخصیت حسابداری به ویژه در سیستم های مالی ۲-ملاحظات مرتبط با مالیات و  دارایی(چند دفتره بودن) در مورد سیستم های مالی ۳-ملاحظات مرتبط با بیمه/مالیات در مورد سیستم های منابع انسانی ۴-تفکیک اطلاعات هر دوره مالی در مورد سیستم های مالی ۵-نگهداری اطلاعات آرشیوی سنوات گذشته و کاهش حجم اطلاعات جاری ۶-ملاحظات امنیتی از جهت دسترسی غیر مجاز به اطلاعات...

بیشتر بخوانید