MDA مخفف عبارت(Model Driven Architecture) می باشد و می توان برای آن معادل فارسی "معماری بر پایه مدل" را بکار برد یک چارچوب معماری برای سیستم های نرم افزاری است که فلسفه آن بر مبنای جداسازی فضای کسب و کار از مفهوم منطقی سیستم های نرم افزاری و نیز سکوی پیاده سازی آن بنا شده است. در این چارچوب از مدل بعنوان اساس و پایه هرگونه فعالیت تولید و توسعه استفاده میشود و در واقع این مدل ها هستند که کار تولید نرم افزار را به پبش می برند.. در MDA سه نوع مدل وجود دارد که عبارتند از CIM ، PIM و PCM ۱- CIM یا Computation Independent Model  همان مدل های مستقل از محاسبه، مدل های مجردی هستند که می بایست مرتبط با نیازمندی های سیستم و یا فضای کسب و کار طراحی شده باشند. ۲-...

بیشتر بخوانید