خرید و فروش سهام و اوراق بهادار(به طور عام) به صورت حرفه ای جهت کسب سود را سفته بازی(Agiotage) می نامند. این نوع فعالیت به ویژه در مورد سهام شرکتها در بورس Stock Jobbing نیز خوانده می شود. روش معمول کسب سود در بازار سهام سرمایه گذاری از طریق خرید سهام شرکتها است که معمولا در دراز مدت می تواند سود آوری داشته و از ریسک نسبی پایینی برخوردار است در صورتیکه سفته بازی/بورس بازی توسط کسانی انجام می شود که مایلند در زمان کوتاهی به سود رسیده و معمولا ریسک بالاتری را متحمل می شوند. سفته بازان جهت تصمیم گیری راجع به خرید یا فروش سهام به طور معمول نیاز به اطلاعات اقتصادی منطقه ای/جهانی داشته و بر اساس پیش بینی بازار و پارامترهای تصمیم به خرید/فروش سهام می گیرند ولی علاوه بر این روشهای فریبکارانه مبتنی بر جهل...

بیشتر بخوانید