حسابداری(Accounting) به مفهوم تشخیص، اندازه گیری، ثبت  و گزارش اطلاعات اقتصادی که برای استفاده کنندگان اطلاعات مزبور، امکان قضاوت و تصمیم گیری های آگاهانه را فراهم می سازد. به عبارت دیگر حسابداری دانشی است که با به کارگیری آن اطلاعات مربوط به معاملات ، عملیات ورویدادهای مالی دارای اثر مالی بر یک واحد یا موسسه اقتصادی جمع آوری ، تجزیه وتحلیل ، برحسب پول بعنوان مقیاس مشترک سنجش اندازه گیری ،به ترتیب وقوع ثبت ، در گروه های همگن طبقه بندی، در صورتهای مالی گوناگون تجمیع و تلخیص و درقالب گزارشات مفهوم در اختیار ذینفعان درون و برون سازمانی واحد اقتصادی جهت اخذ تصمیم آگاهانه ارائه می دهد. بدین ترتیب حسابداری زبانی مشترک برای انتقال اطلاعات مالی است و غالبا" آن را زبان تجارت(Language of Business) می نامند...

بیشتر بخوانید