در گزارش "دفتر روزنامه" فیلد سیستم بیانگر سیستم صادر کننده آرتیکلها است. مقادیر این فیلد نام زیر سیستمهایی است که منشا صدور آرتیکل بوده اند. عنوان "حسابداری" در این فیلد به مفهوم انست که آرتیکل...

بیستر بخوانید

از طریق دفتر روزنامه برای جستجو یا گزینش عبارت مشخص در شرح آرتیکلهای همه اسناد مالی می توان اقدام کرد. برای انجام این کار به تربیت زیر عمل می کنیم: ۱-...

بیستر بخوانید