در برخی از گزارش ها امکان گزارش گیری روی گروه ها وجود دارد ولی می خواهیم در تمامی گزارش ها و براساس خصوصیات گروه های میانی کالا گزارش گیری کنیم...

بیستر بخوانید