در سازمان هایی که محاسبه حقوق آنها به صورت توزیع شده انجام می شود(محاسبه حقوق واحد های مختلف توسط کاربرهای مختلف انجام می شود)  احتمال عدم محاسبه برای برخی پرسنل...

بیستر بخوانید