مشاهده اطلاعات آماری ردیفها: برای اینکه بتوانید حاصل جمع مقادیر ردیفهای دلخواه را مشاهده کنید کافیست با دگمه + ردیفهای مورد نظر را انتخاب کنید.و روی یکی از مقادیر ستون مورد نظر کلید ترکیبی Ctrl+H را فشار دهید تا حاصل جمع ، میانگین، بیشترین و کمترین مقدار نمایش داده شود. Sort کردن اصلاعات ستون خاص: برای اینکه بتوانید اطلاعات یک ستون از یک گزارش را به ترتیب Sort نمایید کافیست روی عنوان ستون مورد نظر کلیک کنید. تغییر گزینش ردیفهای انتخاب شده: در صورتیکه در یک گزارش، تعداد سطرهایی که نیاز به انتخاب آنها دارید زیاد است، می توانید سطرهایی که نمی خواهید انتخاب نمایید را با کلید + انتخاب کنید، سپس با استفاده از کلید ترکیبی Ctrl+I می توانید این انتخاب را برعکس کنید، به این صورت که سطرهای انتخاب شده از حالت انتخاب خارج شده...

بیستر بخوانید